Deklaracja dostępności

 

Deklaracja dostępności Siedlce   zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej   www.turystyka.siedlce.pl

Data publikacji aplikacji mobilnej:   2015-06-12
Data ostatniej istotnej aktualizacji:   2023-04-24

Strina internetowa jest   zgodna   z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Wyłączenia:

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności;
  • poprawienie dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego;

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Oświadczenie sporządzono dnia:   2023-04-24

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest   Urząd Miasta Siedlce ,   boi@um.siedlce.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu   +48 25 794 3709 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej aplikacji mobilnej lub elementu aplikacji mobilnej, w tym elementów, o których mowa w art. 3 ust. 2, oraz elementów niedostępnych cyfrowo na podstawie art. 8 ust. 1. Żądanie powinno zawierać:

  • dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem;
  • wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego, które mają być dostępne cyfrowo;
  • wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem;

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa. Termin ten nie może być jednak dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej   Rzecznika praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Dostęp do budynku głównego Urzędu Miasta Siedlce przy skwerze Niepodległości 2, możliwy jest poprzez 2 wejścia.

Główne wejście, oznaczone jako „A”(od skweru Niepodległości) poza schodami, posiada również windę umożliwiającą wjazd na poziom parteru urzędu. Wejście to jest przeznaczone głownie dla pracowników urzędu.

Drugie wejście, oznaczone jako „B” (od strony ul. Piłsudskiego) przeznaczone jest dla interesantów. Prowadzi do Biura Obsługi Interesanta. Zawiera podjazd dla wózków, a wewnątrz BOI znajduje się platforma umożliwiająca wjazd osobom na wózkach na poziom sali obsługi interesantów. W BOI po prawej stronie od wejścia znajduję się stanowisko Informacji. W BOI jest 13 stanowisk umożliwiających załatwienie większości spraw z zakresu działania urzędu. Na stanowisku Informacji w BOI możliwa jest obsługa interesantów w języku migowym. W pobliżu BOI znajduje się parking dla osób niepełnosprawnych dla dwóch pojazdów. BOI nie posiada pętli indukcyjnych.

Do budynku urzędu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem poprzez wejście A. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w budynku głównym – wejście A.

Aplikacja Siedlce

Największe atrakcje regionu, trasy piesze i rowerowe, interaktywna mapa 3D i quizy Parku Aleksandria. Wszystko to i wiele więcej znajdziesz w naszej aplikacji.