Miejska Biblioteka Publiczna

Kultura

Informacje

  • Adres: ul. J. Piłsudskiego 5, 08-110 Siedlce
  • Strona: www.mbp.siedlce.pl
  • Telefon: 25 632 25 29
Ta sa­morządowa in­sty­tucja kul­tu­ry to zarazem naj­starsza i naj­większa bi­blio­teka pu­bliczna w Sie­dl­cach i re­gio­nie. Działa od 1919 r., służąc za­spo­ka­ja­niu po­trzeb czy­tel­ni­czych, edu­ka­cyj­nych, in­for­ma­cyj­nych i kul­tu­ral­nych społeczeństwa, a także upo­wszech­nia­niu wie­dzy i kul­tu­ry. Biblioteka mieści się we wnętrzach dawnego odwachu.
Aplikacja Siedlce

Największe atrakcje regionu, trasy piesze i rowerowe, interaktywna mapa 3D i quizy Parku Aleksandria. Wszystko to i wiele więcej znajdziesz w naszej aplikacji.